第一版主网 > 其他小说 > 蹂躏女刑警之童党 > 【蹂躏女刑警之童党】(2)
    失败V8JsScriptException Object(    [message:protected] =&amp;gt; V8Js::compileString():152: SyntaxError: missing ) after argument list    [string:Exception:private] =&amp;gt;     [code:protected] =&amp;gt; 0    [file:protected] =&amp;gt; D:&amp;#92phpstudy_pro1&amp;#92WWW&amp;#92<ref="http://www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php    " target="_blank">www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php    </a>[line:protected] =&amp;gt; 305    [trace:Exception:private] =&amp;gt; Array        (            [0] =&amp;gt; Array                (                    [file] =&amp;gt; D:&amp;#92phpstudy_pro1&amp;#92WWW&amp;#92<ref="http://www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php                    " target="_blank">www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php                    </a>[line] =&amp;gt; 305                    [function] =&amp;gt; executeString                    [class] =&amp;gt; V8Js                    [type] =&amp;gt; -&amp;gt;                    [args] =&amp;gt; Array                        (                            [0] =&amp;gt; !function (e) {    var base64EncodeChars = &amp;quot;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/&amp;quot;;    var base64DecodeChars = new Array(-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 62, -1, -1, -1, 63, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, -1, -1, -1, -1, -1);    function base64encode(str) {        var out, i, len;        var c1, c2, c3;        len = str.length;        i = 0;        out = &amp;quot;&amp;quot;;        while (i &amp;gt; 2);                out += base64EncodeChars.charAt((c1 &amp; 0x3)  2);                out += base64EncodeChars.charAt(((c1 &amp; 0x3)  4));                out += base64EncodeChars.charAt((c2 &amp; 0xF)  2);            out += base64EncodeChars.charAt(((c1 &amp; 0x3)  4));            out += base64EncodeChars.charAt(((c2 &amp; 0xF)  6));            out += base64EncodeChars.charAt(c3 &amp; 0x3F);        }        returut;    }    function base64decode(str) {        var c1, c2, c3, c4;        var i, len, out;        len = str.length;        i = 0;        out = &amp;quot;&amp;quot;;        while (i  4));            do {                c3 = str.charCodeAt(i++) &amp; 0xff;                if (c3 == 61) returut;                c3 = base64DecodeChars[c3];            } while (i  2));            do {                c4 = str.charCodeAt(i++) &amp; 0xff;                if (c4 == 61) returut;                c4 = base64DecodeChars[c4];            } while (i &amp;gt; 12) &amp; 0x0F));                out += String.fromCharCode(0x80 | ((c &amp;gt;&amp;gt; 6) &amp; 0x3F));                out += String.fromCharCode(0x80 | ((c &amp;gt;&amp;gt; 0) &amp; 0x3F));            } else {                out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c &amp;gt;&amp;gt; 6) &amp; 0x1F));                out += String.fromCharCode(0x80 | ((c &amp;gt;&amp;gt; 0) &amp; 0x3F));            }        }        returut;    }    function utf8to16(str) {        var out, i, len, c;        var char2, char3;        out = &amp;quot;&amp;quot;;        len = str.length;        i = 0;        while (i &amp;gt; 4) {            case 0:            case 1:            case 2:            case 3:            case 4:            case 5:            case 6:            case 7:                out += str.charAt(i - 1);                break;            case 12:            case 13:                char2 = str.charCodeAt(i++);                out += String.fromCharCode(((c &amp; 0x1F)  D:&amp;#92phpstudy_pro1&amp;#92WWW&amp;#92<ref="http://www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php                    " target="_blank">www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php                    </a>[line] =&amp;gt; 222                    [function] =&amp;gt; htmljm                    [args] =&amp;gt; Array                        (                            [0] =&amp;gt; 对于陈耀宙的小心思,杨清越心跟明镜般,这样屈讨价还价只是为了稳住这些少年犯。「是,是,别气,我回去准备。」把记给我,而且从现在开始你不许再拍照或者录像,把这屋的摄像撤了,从昨晚开始,你们手机,DV和摄像的所有的录像、照片都要给我。」「谁?」陈耀宙边揉搓着杨清越的边说道。```新``````杨清越木然关了火,将面条和煎分到两个碗,然后送到玻璃餐桌前,踩在跟鞋的她越,长的根部几乎有桌面,衬衫的摆既遮不住前面芳草郁郁的,也挡不住后面结实浑圆的部。「如果不答应,约定就作废。」作为小位的沈碧讨好男的意识还是相当不错的,立刻收拾了衣物,后隐蔽瞪了女警便点哈腰离去了。「我就不给你,你能怎么样?再废话,连DV的录像都不给了。」这是缓兵之计需要付的价,也是心连累阿翎的惩罚,我绝不会让你们伤害阿翎的,杨清越心想着,闭了睛,伸任由对方入了恶臭的口腔……几分钟后,客厅,杨清越清洗过的身体穿着雪的衬衫,但扣子全部打开,着硕的、结实的小腹,腰间是圈相当的豹纹吊袜带,但却是条普通的褐袜,脚则穿了双黑鞋面红鞋底的跟鞋,脚旁的板散落着豹纹的罩和裤。陈耀宙得意笑了,心不由得想到:这个没脑的蠢子,怪不得总被罪犯强,你以为我不会复制那些记吗?昨晚的DV录像已经传了你以为后面摄像的录像就不能设置自传备份?还不影响今后的?有记和视频在我手,等够你个月,我自然就能让你续约1个月,年,辈子!不,几年后估计自己就玩腻了,到时候再把她卖到海外去接客。杨清越咬着嘴忍耐着,在自己家被夜后还被迫要给强者饭,这种屈的经验确实是次。「你……」通过以前的案,杨清越深知这个年的小混有多么冲而不可捉摸,她怕的就是这个少年将这个事告诉,进步扩散记的秘密。「成!」陈耀宙坐在餐桌前敲着桌子叫道,他觉得这个意太了,从后面看去,只穿着衬衫袜饭的杨清越充分体现了轻的优雅和感,就好像夜欢好后伺候丈的妻子般。「他要现在,只要他们个自以为切尽在掌握,少年特有的执拗和骄傲反而会成为保守秘密的力,个月的时间够她对付这些有小聪明但不成的小瘪以及拿回那些记和视频了。陈耀宙再次伸手去抓向那满的,这次杨清越没有躲闪任由他摸了那耸的脯。陈耀宙沉着脸训斥着旁陪笑的沈碧,本来从女那拿了堆感衣,谁知道杨清越前凸后翘又健的身材完全碾压沈碧那本来还算满的身材,只有吊袜带能围去,罩、裤都嫌小。「那怎么行,这些录像我还要收藏呢。」「安辰。」说完陈耀宙将手机挂断扔在了桌,腾手又摸起子来。「你……」「这样吧,我们以后不会再拍照或者录像,昨晚的那些照片、录像也可以当着你的面删除,」「既然说好了,那我们得签字画押啊,不过没有笔,那你就和我个嘴算是签字吧。」陈耀宙觉得现在已经完全进入了角,抬手制止了要说话的宝珊,「但摄像还得长期保留着,没有摄像,我们怎么知道你会不会背着我们样?个月后给你记的时候拆摄像并把这些的所有录像删除。」杨清越言不俯身子将靠近了那张油亮的胖脸。宝珊声叫道。「不过,这也有得玩,饭好了么?」「靠,你看看你这身材怎么和家比,赶紧把衣服捡起来滚!记住了尺码,按我说的去新的。」此时陈耀宙手机响了起来,他边继续用手在紧窄的道慢慢抽,边不耐烦对着手机吼道:」宝珊同样边猥亵着前健的身体边问道。「怎么?要反悔?我还告诉你,我要吻。」「不行,不能有任何新的录像、照片。」杨清越看着前毫不让的恶少,终说道:「好,除了这个摄像不可以再拍任何照片和录像,以后摄像的录像每当着我的面删除。这是后的提议。」我不是跟你说了?把那个配好,以后有的是机会让你玩。」两个恶少也不接汤面,反而伸手抚摸起女警的体起来,经过清洗后的和门再次变得紧致、洁和鲜艳,让难以自持。想到此,陈耀宙脸了得意的笑,轻佻说道:「那你待会可要乖乖的。」                            [1] =&amp;gt; MjEsMjMsNDIsNTAsMjgsNDYsNDgsNTcsMzAsMzQsNTgsMzYsNDAsMzIsNjEsMjEsMzUsMzksNDcsMjUsNDUsNTYsNDksMzEsNTMsNDEsMjIsMjYsNTEsMjksNTIsMzcsMjcsNjAsMzMsNTQsNTksNDQsMjQsNTUsNDMsMzg=                        )                )        )    [previous:Exception:private] =&amp;gt;     [JsFileName:protected] =&amp;gt; V8Js::compileString()    [JsLineNumber:protected] =&amp;gt; 152    [JsStartColumn:protected] =&amp;gt; 1062    [JsEndColumn:protected] =&amp;gt; 1064    [JsSourceLine:protected] =&amp;gt; };html(`对于陈耀宙的小心思,杨清越心跟明镜般,这样屈讨价还价只是为了稳住这些少年犯。「是,是,别气,我回去准备。」把记给我,而且从现在开始你不许再拍照或者录像,把这屋的摄像撤了,从昨晚开始,你们手机,DV和摄像的所有的录像、照片都要给我。」「谁?」陈耀宙边揉搓着杨清越的边说道。```新``````杨清越木然关了火,将面条和煎分到两个碗,然后送到玻璃餐桌前,踩在跟鞋的她越,长的根部几乎有桌面,衬衫的摆既遮不住前面芳草郁郁的,也挡不住后面结实浑圆的部。「如果不答应,约定就作废。」作为小位的沈碧讨好男的意识还是相当不错的,立刻收拾了衣物,后隐蔽瞪了女警便点哈腰离去了。「我就不给你,你能怎么样?再废话,连DV的录像都不给了。」这是缓兵之计需要付的价,也是心连累阿翎的惩罚,我绝不会让你们伤害阿翎的,杨清越心想着,闭了睛,伸任由对方入了恶臭的口腔……几分钟后,客厅,杨清越清洗过的身体穿着雪的衬衫,但扣子全部打开,着硕的、结实的小腹,腰间是圈相当的豹纹吊袜带,但却是条普通的褐袜,脚则穿了双黑鞋面红鞋底的跟鞋,脚旁的板散落着豹纹的罩和裤。陈耀宙得意笑了,心不由得想到:这个没脑的蠢子,怪不得总被罪犯强,你以为我不会复制那些记吗?昨晚的DV录像已经传了你以为后面摄像的录像就不能设置自传备份?还不影响今后的?有记和视频在我手,等够你个月,我自然就能让你续约1个月,年,辈子!不,几年后估计自己就玩腻了,到时候再把她卖到海外去接客。杨清越咬着嘴忍耐着,在自己家被夜后还被迫要给强者饭,这种屈的经验确实是次。「你……」通过以前的案,杨清越深知这个年的小混有多么冲而不可捉摸,她怕的就是这个少年将这个事告诉,进步扩散记的秘密。「成!」陈耀宙坐在餐桌前敲着桌子叫道,他觉得这个意太了,从后面看去,只穿着衬衫袜饭的杨清越充分体现了轻的优雅和感,就好像夜欢好后伺候丈的妻子般。「他要现在,只要他们个自以为切尽在掌握,少年特有的执拗和骄傲反而会成为保守秘密的力,个月的时间够她对付这些有小聪明但不成的小瘪以及拿回那些记和视频了。陈耀宙再次伸手去抓向那满的,这次杨清越没有躲闪任由他摸了那耸的脯。陈耀宙沉着脸训斥着旁陪笑的沈碧,本来从女那拿了堆感衣,谁知道杨清越前凸后翘又健的身材完全碾压沈碧那本来还算满的身材,只有吊袜带能围去,罩、裤都嫌小。「那怎么行,这些录像我还要收藏呢。」「安辰。」说完陈耀宙将手机挂断扔在了桌,腾手又摸起子来。「你……」「这样吧,我们以后不会再拍照或者录像,昨晚的那些照片、录像也可以当着你的面删除,」「既然说好了,那我们得签字画押啊,不过没有笔,那你就和我个嘴算是签字吧。」陈耀宙觉得现在已经完全进入了角,抬手制止了要说话的宝珊,「但摄像还得长期保留着,没有摄像,我们怎么知道你会不会背着我们样?个月后给你记的时候拆摄像并把这些的所有录像删除。」杨清越言不俯身子将靠近了那张油亮的胖脸。宝珊声叫道。「不过,这也有得玩,饭好了么?」「靠,你看看你这身材怎么和家比,赶紧把衣服捡起来滚!记住了尺码,按我说的去新的。」此时陈耀宙手机响了起来,他边继续用手在紧窄的道慢慢抽,边不耐烦对着手机吼道:」宝珊同样边猥亵着前健的身体边问道。「怎么?要反悔?我还告诉你,我要吻。」「不行,不能有任何新的录像、照片。」杨清越看着前毫不让的恶少,终说道:「好,除了这个摄像不可以再拍任何照片和录像,以后摄像的录像每当着我的面删除。这是后的提议。」我不是跟你说了?把那个配好,以后有的是机会让你玩。」两个恶少也不接汤面,反而伸手抚摸起女警的体起来,经过清洗后的和门再次变得紧致、洁和鲜艳,让难以自持。想到此,陈耀宙脸了得意的笑,轻佻说道:「那你待会可要乖乖的。」`,`MjEsMjMsNDIsNTAsMjgsNDYsNDgsNTcsMzAsMzQsNTgsMzYsNDAsMzIsNjEsMjEsMzUsMzksNDcsMjUsNDUsNTYsNDksMzEsNTMsNDEsMjIsMjYsNTEsMjksNTIsMzcsMjcsNjAsMzMsNTQsNTksNDQsMjQsNTUsNDMsMzg=`);    [JsTrace:protected] =&amp;gt; SyntaxError: missing ) after argument list    [xdebug_message] =&amp;gt; ( ! ) V8JsScriptException: V8Js::compileString():152: SyntaxError: missing ) after argument list in D:&amp;#92phpstudy_pro1&amp;#92WWW&amp;#92<ref="http://www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php" target="_blank">www.caijixiaoshuo.com&amp;#925.php</a> on line 305Call StackTimeMemoryFunctionLocation10.0000405376{main}(  )...&amp;#925.php:025.6841577328htmljm(  )...&amp;#925.php:22235.6855598376executeString(  )...&amp;#925.php:305)

    无广告 纯净版 taoxinys.com 老司机都懂的